facebookSkip to content
  Pon - Pia 9:00 - 17:00     +421 951 926 882
ecodesign 2022

Ekoprojekt (Ecodesign) – čo to znamená?

Od roku 2022 budú v Európskej únii predávané už len krby a krbové kachle „šetrné k životnému prostrediu”!

ekologiczne kominki i piecyki

Lepšie a inak

Drevo používané na kúrenie patrí medzi obnoviteľné zdroje tepla. Pri jeho horení vznikajú emisie vo forme CO2 a prachové častice. Objem CO2 je o 95% nižší ako pri kúrení fosílnymi palivami ako napríklad zemný plyn, alebo olej. Drevo je ako palivo CO2 neutrálne, pretože vydá len toľko CO2, koľko počas svojho rastu strom absorboval zo vzduchu. 

Na druhej strane, ak sa toto ekologické a obnoviteľné palivo spaľuje v technologicky zastaraných zariadeniach, môže to mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, najmä z hľadiska emisií tuhých znečisťujúcich látok a nespálených plynov. To je dôvod, prečo je také dôležité nahradiť staré kachle a kotly najnovšou generáciou kachlí, krbov a kotlov. Týmto spôsobom bude ekologické palivo spaľované tým najúčinnejším spôsobom.

Z tohto dôvodu sa Európska únia zaviazala zaviesť ekologické kritériá, podľa ktorých musia byť navrhnuté všetky zariadenia vyrábajúce teplo spaľovaním biomasy. Všetci výrobcovia vykurovacích zariadení musia tieto podmienky dodržiavať, aby zlepšili environmentálne vlastnosti nových výrobkov (vstupujúcich na trh EÚ) a znížili množstvo škodlivých látok vypúšťaných do atmosféry.

Nariadenia o ekodizajne nadobudli účinnosť v 27 krajinách EÚ a vo všetkých krajinách EHP (Európsky hospodársky priestor) v týchto dátumoch:

– v prípade kotlov na biomasu sa povinnosť ekodizajnu začne uplatňovať od 1. januára 2020 (nariadenie EÚ 2015/1189).
– v prípade domácich spotrebičov na biomasu, t. j. pecí, krbov a sporákov, sa povinnosť ekodizajnu začne uplatňovať od 1. januára 2022 (nariadenie EÚ 2015/1185).

Aké pravidlá platia pre ekodizajn?
V dvoch nariadeniach EÚ o ekodizajne sa ustanovujú minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať spotrebiče na tuhé palivo používané na vykurovanie, aby sa mohli uviesť na európsky trh.

Tieto požiadavky sa týkajú dvoch aspektov označených ako dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia:
– energetická účinnosť,
– emisie tuhých znečisťujúcich látok (PM), plynné organické zlúčeniny (OGC), oxid uhoľnatý (CO) a oxidy dusíka (NOx).

Predpisy EÚ však nestanovujú iba minimálne požiadavky. Stanovujú tiež metódy merania a výpočtu, ktoré musia byť harmonizované na európskej úrovni a musia byť tiež veľmi presné, reprodukovateľné a založené na pokrokových a akceptovaných metódach merania.

Firma Wentor už dlhé roky kladie dôraz na ekológiu. Pracujeme iba s najlepšími výrobcami, ktorých výrobky spĺňajú nové požiadavky.
Napriek tomu, že požiadavky na ekodizajn nadobudnú účinnosť v celej EÚ až od roku 2020 a od roku 2022, my ponúkame už len zariadenia s certifikátom ekodizajnu.

Z tohto dôvodu v našej ponuke nájdete veľa produktov, ktoré už (pred požadovaným dátumom) spĺňajú požadované parametre a majú príslušný certifikát.

Vďaka tomu klient získa:
– nízku spotrebu paliva,
– vyššie úspory,
– rešpektovanie životného prostredia,
– ochranu kvality ovzdušia.